Đặt Phòng Khách Sạn Linh Hoạt - Giá Tốt Nhất

0VND

Loading

VIP 469 - Get High
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 469 - Get High

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Lồng chim

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Room 304 - Passion
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 304 - Passion

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 303 - Flame
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 303 - Flame

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 302 - The Lust
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 302 - The Lust

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

Room 301 - Honeymoon
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 301 - Honeymoon

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

Room 204 - Hollywood
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 204 - Hollywood

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Room 203 - Confession
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 203 - Confession

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Lồng chim

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 202 - Rhett Butler
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 202 - Rhett Butler

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Cosplay

VIP 101 - Wake up
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 101 - Wake up

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

VIP 102 - Whisper
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 102 - Whisper

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

Room 201 - Naive
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 201 - Naive

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

Room 09 - Lalaland
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 09 - Lalaland

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Room 202 - MIA CHERRY
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 202 - MIA CHERRY

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 301 - Scarlet
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 301 - Scarlet

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 102 - Cinematic
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 102 - Cinematic

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Room 201 - Tropical Love
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 201 - Tropical Love

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 302 - Lullaby
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 302 - Lullaby

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 401 - Hội An
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 401 - Hội An

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 402 - Fire
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 402 - Fire

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Lồng chim

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 501 - Casanova
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 501 - Casanova

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 502 - Pure
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 502 - Pure

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Room 601 - Wild n Free
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 601 - Wild n Free

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 602 - So Close
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 602 - So Close

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

 Room 00 - Hidden Frenzy
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 00 - Hidden Frenzy

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 01 - Oasis
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 01 - Oasis

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 02 - Bad Boy
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 02 - Bad Boy

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Lồng chim

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 03 - Lover
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 03 - Lover

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 04 - After Sunset
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 04 - After Sunset

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

VIP 05 - Kissing
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 05 - Kissing

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 06 - Lollipop
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 06 - Lollipop

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 07 - On Top
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 07 - On Top

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 08 - Blowj Up
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 08 - Blowj Up

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 09 - Lalaland
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 09 - Lalaland

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Room 201 - Naive
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 201 - Naive

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

VIP 102 - Whisper
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 102 - Whisper

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

VIP 101 - Wake up
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 101 - Wake up

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

VIP 202 - Rhett Butler
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 202 - Rhett Butler

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Cosplay

Room 203 - Confession
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 203 - Confession

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Lồng chim

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 204 - Hollywood
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 204 - Hollywood

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Room 301 - Honeymoon
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 301 - Honeymoon

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

VIP 302 - The Lust
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 302 - The Lust

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Cosplay

Room 303 - Flame
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 303 - Flame

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

Room 304 - Passion
Giá từ: 300.000VND/2h

Room 304 - Passion

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Cosplay

VIP 469 - Get High
Giá từ: 400.000VND/2h

VIP 469 - Get High

mixhotel

Ghế tình yêu

mixhotel

Bồn tắm

mixhotel

Smart Tivi có Netflix

mixhotel

Giường tròn

mixhotel

Lồng chim

mixhotel

Dụng cụ BDSM

mixhotel

Máy chiếu phim

mixhotel

Cosplay

Khách sạn tình yêu

#Top 5+ Khách Sạn Tình Yêu Giá Rẻ, Lãng Mạn Nhất Hiện Nay

Khách sạn tình yêu” một khái niệm không còn quá xa lạ đối với những cặp tình nhân hay những đôi bạn trẻ. Với những ưu điểm nổi bật, loại hình phòng tình yêu này ngày càng phát triển và nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo khách hàng.

Nếu như bạn đang tìm kiếm một địa chỉ để hâm nóng tình cảm với người thương thì nhà nghỉ tình yêu chính là lựa chọn lý tưởng nhất. Ngay bây giờ hãy cùng theo dõi bài viết và lưu lại cho mình những Top khách sạn tình yêu đẹp – giá rẻ tại Hà Nội để khám phá nhé.

1. 5+ Địa chỉ khách sạn tình yêu giá rẻ dành cho các cặp đôi

Nếu bạn cảm thấy "bị hấp dẫn" bởi các mô hình phòng tình yêu đặc biệt này và muốn trải nghiệm đó cũng người thương của mình, vậy hãy ghé 4 địa chỉ khách sạn tình yêu giá rẻ dưới đây, đảm bảo cả hai sẽ có những phút giây khó quên đấy. Bên cạnh đó nếu bạn ở Thành Phố Hồ Chí Minh mà đang chuẩn bị có chuyến công tác ở Hà Nội. Thay vì tham khảo địa chỉ top 5+ khách sạn tình yêu ở Hà Nội quá dài dòng, quý khách nên xem bài tóm tắt ngắn gọn cho cặp đôi dưới đây nhé.

1.1. Mix Boutique Hotel 186 Hoàng Ngân

Địa chỉ Mix Hotel 1: 186 P. Hoàng Ngân, Trung Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Plus code: 2R64+24 Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Hotline/ Zalo: 𝟎𝟑𝟖𝟑.𝟏𝟎.𝟒𝟎.𝟏𝟎

Fanpage Facebook: Https://www.facebook.com/mixhotel.vn/

Mix Boutique Hotel 186 Hoàng Ngân hứa hẹn mang đến cho bạn những cảm xúc lãng mạn nhất

Sẽ thật đáng tiếc nếu như bạn ở Hà Nội mà chưa được biết đến và trải nghiệm Mix Boutique Hotel 186 Hoàng Ngân - Một trong những khách sạn tình nhân sang trọng, chất lượng, view đẹp hàng đầu của thủ đô. Mix Boutique Hotel 186 Hoàng Ngân sẽ giúp bạn vẽ "bức tranh tình yêu" của chính mình với những gam màu tươi mới, để mỗi phút giây bên người ấy đều như "Phút yêu đầu" tại khách sạn.

Phong cách thiết kế ấn tượng, chủ đề đa dạng, tiện ích chuẩn 5*, Mix Boutique Hotel 186 Hoàng Ngân chính là một trong những nơi nghỉ ngơi, một chốn riêng tư view đẹp, một điểm đến tuyệt vời dành cho mọi cặp đôi.

Mỗi căn phòng tình yêu đều được trang bị ít nhất 3 bộ cosplay, đồ chơi tình dục, phòng tắm.... Hạng phòng càng cao thì tiện ích càng "đẳng cấp". Chỉ từ 300k bạn sẽ có ngay 2 giờ cùng người ấy trải nghiệm không gian view đẹp tuyệt vời tại Mix Boutique Hotel tại địa chỉ 186 Hoàng Ngân với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để "cuộc yêu" trở nên hoàn hảo hơn.

Nếu như từ trước đến nay bạn có thói quen thuê khách sạn tình nhân theo giờ thì tại Mix Boutique bạn cũng có thể thuê theo khoảng thời gian mà mình muốn. Từ một vài giờ đến thuê ngày đều được đáp ứng dịch vụ thuê phòng nhanh chóng, giúp bạn tận hưởng “cuộc yêu” máu lửa cuồng nhiệt cùng chàng hoặc nàng của mình. 

Đến với khách sạn cho cặp đôi Mix Boutique ở địa chỉ 186 Hoàng Ngân bạn nghĩ rằng mình sẽ được hẹn hò trong các căn phòng tình nhân như thế nào? Hãy sẵn sàng để khám phá các căn phòng mang tên So Close sưởi ấm mối tình của bạn với một không gian ấm áp, tinh khôi. Hay căn phon Pure bí ẩn nhẹ nhàng nhưng đầy chất hư hỏng giúp các cặp đôi yêu nhau dìu nhau vào cuộc yêu nhịp nhàng, bốc lửa và cảm nhận sự hân hoan đầy mê say. Ngoài ra, còn rất nhiều căn phòng tình yêu khác như: Casanova, Wild n Free, Fire, Hội An, Lullaby, Tropical Love, Cinema, Scarlet…mỗi căn phòng khách sạn tình nhân tại Mix Boutique đều được thiết kế theo phong cách khác nhau rất ấn tượng. 

khách sạn tình yêu

Mix Boutique Hotel 186 Hoàng Ngân có nhiều thiết kế ấn tượng

1.2. Mix Boutique Hotel  - 256B Đặng Tiến Đông

Địa chỉ Mix Hotel 2: 256B P. Đặng Tiến Đông, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Plus code: 2R89+PH Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Hotline/ Zalo: 𝟎𝟑𝟗𝟑.𝟑𝟎.𝟕𝟎.𝟑𝟎

Https://www.facebook.com/mixboutiquehoteldtd/

Một địa chỉ khách sạn đẹp cho tình nhân được đầu tư từ thiết kế đến vật dụng nội thất bên trong

Nếu như bạn đang tìm kiếm một không gian nghỉ "Lãng mạn - Riêng tư - Khác biệt" thì chắc chắn không thể bỏ qua khách sạn cho cặp đôi Mix Boutique 256B Đặng Tiến Đông. Khách sạn được thiết kế với nhiều chủ đề khác nhau: After Sunset, Oasis, Lalaland, Blowj Up, On Top, Lollipop, Kissing, Lover, Bad Boy, Hidden Frenzy. Với những gam màu phong phú, từ nhẹ nhàng tinh tế cho đến sang trọng đẳng cấp đều được đáp ứng tại 256B Đặng Tiến Đông.

Nằm ở vị trí thuận lợi view đẹp, Mix Boutique ở địa chỉ 256B Đặng Tiến Đông khá dễ tìm, view đẹp và được nhiều cặp đôi săn đón. Khách sạn có nhiều phòng ốc với đầy đủ trang thiết bị từ cơ bản đến cao cấp, ấp ứng được yêu cầu và sở thích riêng của từng cặp đôi.

Khách sạn làm tình giá rẻ tại địa chỉ 256B Đặng Tiến Đông có giá thành dao động chỉ từ 300k nên bạn không phải lo lắng. Chỉ với một khoản tiền nhỏ bạn đã có được một không gian hẹn hò ngọt ngào, có đầy đủ “dụng cụ” yêu thoải mái tận hưởng các hương vị ngọt ngào. Bạn đã sẵn sàng “đổi gió” để được thăng hoa chạm đỉnh cùng người ấy chưa? Liên hệ ngay đến Mix Boutique Đặng Tiến Đông để được hỗ trợ đặt phòng ngay nhé. 

 

khách sạn tình yêu

Top khách sạn tình yêu Mix Boutique 256B Đặng Tiến Đông

1.3. Ks tình yêu - Mix Boutique Hotel 20 Phúc La Hà Đông

Địa chỉ Mix Hotel 4 : 20, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Plus code: XQ7V+2W Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Hotline/ Zalo : 𝟎𝟑𝟓𝟑.𝟔𝟔.𝟎𝟗.𝟔𝟔

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/mixboutiquehotel4/

Mix Boutique Hotel 20 Phúc La Hà Đông - Địa chỉ khách sạn tình nhân đẹp bạn không nên bỏ lỡ

Nhắc đến các khách sạn tình yêu giá rẻ chắc chắn không thể bỏ qua khách sạn cho cặp đôi Mix Boutique Hotel 20 Phúc La Hà Đông. Tọa lạc tại con phố cách trung tâm thủ đô không quá xa, đáp ứng được cả 2 tiêu chí vừa có thể tận hưởng những phút giây nồng cháy bên người ấy, vừa có view đẹp và dễ dàng di chuyển tham quan thành phố.

Phòng ốc tại địa chỉ khách sạn tình nhân đẹp - Mix Boutique Hotel số 20 Phúc La Hà Đông được thiết kế với nhiều gam màu độc đáo và phong cách khác nhau. Bạn có thể tham khảo qua các căn phòng Get High, Passion, Flame, The Lust, Honeymoon, Hollywood, Confession, Rhett Butler, Wake up, Whisper…trên website để biết được phong cách, thiết kế, kiến trúc ở từng căn phòng đặc biệt như thế nào. Có thể thấy các căn phòng tình nhân tại đây cộng hưởng cũng nhiều cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng, tinh khôi tới lãng mạn, tinh tế hay là sự bóng bẩy, xa hoa giúp bạn có được những trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn khi cùng nhau trải nghiệm những đêm xuân nồng cháy, thăng hoa của tình yêu.

Khách sạn cho cặp đôi Mix Boutique Hotel 20 Phúc La Hà Đông là một trong những khách sạn tình nhân theo giờ cung cấp đầy đủ các thiết bị tiện nghi ngay trong căn phòng tình yêu gồm: điều hòa, tivi màn hình phẳng, đồ vệ sinh cá nhân, tủ quần áo, dép, cosplay, đồ chơi tình dục,....Các cặp đôi chỉ cần đến và tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa, mọi việc chuẩn bị đã có phòng tình nhân của Mix Boutique lo liệu. 

Phòng khách sạn tình nhân tại đây luôn đảm bảo sự riêng tư, bảo mật cho khách hàng của mình khi đến. Nếu được phục vụ các dịch vụ ăn uống, setup phòng cho những dịp đặc biệt bạn chỉ cần liên hệ với lễ tân sẽ được đáp ứng nhanh chóng. 

Đây là địa chỉ khách sạn cho các cặp tình nhân rất được yêu thích không chỉ vì các dịch vụ mới lạ mà còn ấn tượng ở phong cách thiết kế phòng ốc vô cùng độc đáo. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều không gian đa, dạng phong cách khi đặt phòng khách sạn tình yêu Mix Boutique, đảm bảo cả hai sẽ có những phút giây khó quên trong câu chuyện tình yêu của mình. Ngoài ra, Mix Boutique cũng được biết đến là địa chỉ khách sạn tình nhân giá rẻ với mức giá đa dạng, chỉ từ 300 nghìn đồng là bạn đã có được một không gian và đầy đủ các chất “xúc tác” để những cuộc ân ái được tuyệt vời nhất.

khách sạn tình yêu

Không gian lãng mạn tại Mix Boutique Hotel 20 Phúc La Hà Đông

Trên đây là những thông tin thú vị về khách sạn tình yêu - Mô hình khách sạn hoàn hảo dành cho mọi cặp đôi. Hãy nhớ rằng, sự quen thuộc chính là kẻ thù giết chết mọi cảm xúc, vì thế hãy trải nghiệm loại hình khách sạn này để "thổi làn gió mới" giúp tình yêu lãng mạn theo phong cách ấm áp, nồng nhiệt và bền chặt bạn nhé. Chúc bạn sẽ có những phút giây tuyệt vời nhất cùng người ấy tại hotel tình nhân.

2. Khách sạn tình yêu là gì ?

Khách sạn tình yêu (ラ ブ ホ テ ル) được bắt nguồn từ văn hóa Nhật Bản, đây là những khách sạn cung cấp phòng đôi trong thời gian ngắn. Thông thường, bạn có thể thuê một phòng tối thiểu từ một đến ba giờ trong ngày hoặc cho cả đêm. Như tên của nó đã cho thấy, mục đích chính của các khách sạn tình yêu là cung cấp dành cho các cặp đôi một phòng để dành thời gian bên nhau mà không bị quấy rầy.

Khách sạn tình yêu

Khách sạn tình yêu là gì?

2.1. Khách sạn cho các cặp tình nhân có nguồn gốc từ đâu?

Hoạt động chuyên biệt dành cho các cặp đôi nên thay vì gọi với cái tên đơn thuần là “khách sạn tình nhân”, người ta đã thêm keywords "tình yêu" vào đuôi tạo nên một khái niệm hoa mỹ hơn. Chính sự cụ thể hóa này đã dần hình thành sự phân biệt rõ rệt giữa hai hình thức "khách sạn truyền thống" và  "khách sạn tình yêu".

Mô hình khách sạn làm tình dành riêng cho cặp đôi

Sự xuất hiện của mô hình này đã loại bỏ đi quan niệm đến khách sạn chỉ có cái giường và 4 bức tường, không để lại một ấn tượng nào cho khách hàng. Ngày nay, với sự phát triển và sáng tạo, những công bà chủ đã biến phòng ốc chật hẹp thành một "thiên đường hưởng thụ" của các cặp tình nhân, nâng tầm cảm xúc cho mọi khách hàng khi đến với ks tình yêu.

2.2. Tại sao khách sạn dành cho tình nhân được yêu thích đến vậy?

  • Không gian lãng mạn tạo chất xúc tác cho những cuộc “yêu”

Điều khiến các cặp đôi yêu nhau, những vợ chồng mới cưới yêu thích các khach san tinh nhan đó chính là không gian lãng mạn và sự riêng tư tuyệt đối khi bên nhau. Cũng là làm “chuyện ấy”, nói những lời yêu đương đường mật ấy nhưng trong những không gian lãng mạn, nên thơ thì những lời nói yêu thương dành cho nhau sẽ dễ dàng hơn và cả đôi bên cùng cảm nhận một cách sâu sắc hơn. 

  • Sự riêng tư lý tưởng 

Đặc biệt là sự riêng tư ở các khách sạn đẹp cho tình nhân, những người yêu nhau muốn có những cử chỉ ôm hôn, âu yếm và muôn vàn những điều mà những người yêu nhau thường muốn làm với nhau nhưng ở nơi công cộng “thanh thiên bạch nhật” thì thật khó mà thực hiện. Nhưng ở ks tình nhân thì điều đó hoàn toàn không còn đáng lo ngại nữa, một căn phòng chỉ có hai bạn bên nhau, nghe nhau và “yêu” nhau mà thôi. Các đôi tình nhân có thể thỏa thích cuồng nhiệt trong những cuộc ân ái hàng giờ mà không còn lo bị ai thấy. Chính trong không gian riêng tư lý tưởng này sẽ tạo điều kiện để những cặp đôi yêu nhau có được những khoảnh khắc ân ái cuồng nhiệt thật mê say, chạm đỉnh thăng hoa trọn vẹn. 

Nếu bạn vẫn chưa hình dung được một khách sạn cho tình nhân là như thế nào thì mời bạn cùng tham khảo qua chuỗi hotel tình nhân của Mix Boutique, một cái tên khách sạn tình nhân rất nổi tiếng ở Hà Nội trong nội dung bên dưới. 

khách sạn tình nhân

Các khách sạn tình nhân mang đến không gian cực kỳ lý tưởng cho các cặp đôi

3. Ưu điểm nổi bật của nhà nghỉ tình yêu

Hotel tình yêu đang ngày càng trở nên phổ biến và được yêu thích nhờ vào những ưu điểm nổi bật. Không giống với những dạng khách sạn thông thường khác, khách sạn tình yêu có thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, đa dạng và phong phú, tạo nên một "sân chơi" đầy hấp dẫn cho đôi lứa.

3.1. Các phòng tình yêu trang trí theo chủ đề khác nhau

Đối với các cặp đôi, không gian là một yếu tố quan trọng để mang đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa chất. Chính vì vậy, các phòng nghỉ trong khách sạn cho cặp đôi luôn được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết, đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi cặp đôi.

Các chủ đề từ tối giản tinh tế cho đến câu kỳ bắt mắt, từ lãng mạn cho đến sang trọng, bạn đều có thể tìm thấy tại những khách sạn tình yêu giá rẻ tphcm. Nhờ vào sự phong phú và độc lạ trong ý tưởng thiết kế mà hotel tình yêu luôn làm cho khách hàng phải trầm trồ. Các cặp tình nhân sẽ được lạc lối với những không gian yêu lý tưởng nhất. Bên cạnh đó  ks tình yêu ở Sài Gòn giá rẻ, view đẹp trang trí theo chủ đều lồng đèn đỏ kèm ghế tình nhân vô cùng lãng mạn cho các cặp đôi.

khách sạn tình yêu

Nhà nghỉ tình yêu có nhiều mô hình cho khách hàng lựa chọn

3.2. Ghế tình yêu - ghế tantra 

"Chuyện chăn gối" luôn cần sự nhẹ nhàng và êm ái, đồng thời vẫn phải giữ được nét thiêng liêng và hòa quyện trong từng cử chỉ. Xuất phát từ quan niệm này, người Tây Ban Nha đã nghiên cứu và thiết kế thành công chiếc ghế tình yêu - ghế tantra để mang đến cho "cuộc yêu" thêm phần cảm xúc hơn. Khách sạn tình yêu Sài Gòn giá rẻ trong khu dân cư Trung Sơn là lựa chọn đầu tiên cho cặp đôi.

Những chiếc ghế tình yêu - ghế tantra từ đó đã trở thành "bảo bối" của nhiều cặp đôi và là đồ vật không thể thiếu trong mỗi nhà nghỉ tình yêu. Do đó khách sạn tình yêu ở TPHCM - Sài Gòn giá rẻ luôn trang bị dịch vụ này.

khách sạn tình yêu

Ghế tình yêu - ghế tantra là "bảo bối" của mọi cuộc yêu

>> Bạn nên biết: #Top 7+ Địa Chỉ Khách Sạn Ghế Tình Yêu Giá Rẻ Tại Hà Nội

3.3. Lồng chim

Lồng chim là một thiết kế ấn tượng, lấy cảm hứng từ những tổ chim với ý nghĩa đặc biệt. Nó tượng trưng cho tổ ấm của gia đình, nơi thể hiện sự ấm áp, thấu hiểu và giao thoa giữa hai tâm hồn. Cũng vì vậy mà giường lồng chim luôn là biểu tượng được nhiều khách hàng săn đón nhất khi tìm chốn hẹn hò.

khách sạn tình yêu

Thiết kế lồng chim địa diện cho sự ấm áp, thấu hiểu

3.4. Đồ chơi tình dục

Đồ chơi hỗ trợ "chuyện yêu" gần như là thứ tiên phong cần có tại mỗi nhà nghỉ tình yêu Chúng đa dạng đến mức nhiều khách hàng phải bỡ ngỡ khi nhìn thấy. Đây cũng được xem là bộ dụng cụ để đánh giá và kiểm định chất lượng khi đặt phòng khách sạn tình yêu. Thay vì để trần, nhiều khách sạn tình yêu giá rẻ tphcm hiện nay chọn cách hút chân không các dụng cụ, đồ chơi tình dục lẫn nội y để đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người sử dụng.

Những sản phẩm đồ chơi tình dục sẽ góp phần quan trọng, hỗ trợ các cặp đôi dễ dàng đạt được cảm giác “cực khoái” trong mọi “cuộc yêu”.

khách sạn tình yêu

Đồ chơi tình dục mang lại cảm giác cực khoái trong cuộc yêu

3.5. Bồn tắm, bồn sục massage trong Hotel cho cặp đôi

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh việc ngâm nước trong bồn nước nóng sẽ thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng sự bài tiết và giúp cơ thể được thư giãn, thả lỏng, đồng thời tăng kích thích cho nhiều giác quan.

Bởi lý do đó mà bồn tắm, bồn sục massage luôn hiện diện trong không gian của những hotel tình nhân, điều mà bạn sẽ khó có thể tìm thấy ở những nhà nghỉ thông thường. Còn gì lãng mạn và tuyệt vời hơn khi được cùng người ấy ngâm mình trong bồn tắm hiện đại với làn nước ấm, thêm chút hương hoa và dược liệu để bắt đầu một "cuộc yêu" đầy hạnh phúc.

khách sạn tình yêu

Bồn tắm, bồn sục massage giúp thư giãn cho cặp đôi

3.6. Phòng cinema - phòng chiếu phim màn ảnh rộng

Phòng cinema - phòng chiếu phim màn ảnh rộng với những bộ phim bom tấn hay những video, chương trình mang màu sắc "nhạy cảm" sẽ góp phần làm tăng hưng phấn cho các cặp đôi. So sánh với khách sạn tình yêu giá rẻ tphcm như Nghìn lẻ một đêm, khách sạn có máy chiếu Pharaon hotel sẽ có thêm phòng cinema riêng biệt.

khách sạn tình yêu

Phòng cinema - phòng chiếu phim màn ảnh rộng

3.7. Phục vụ đồ ăn, thức uống

Tại khách sạn cặp đôi ở Sài Gòn nói chung và Hà Nội nói riêng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ ăn uống và nhiều tiện ích vô cùng thú vị khác. Khách sạn dành cho cặp đôi tiếp nhận yêu cầu và phục vụ một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, mang đến sự hoàn hảo cho mọi khách hàng.

Nổi bật có thể kể đến cách "quét mã QR để order thêm dịch vụ", bạn chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, ngay sau đó nhân viên sẽ mang đồ cần thiết đặt trước cửa phòng mà không phải qua bát kỳ cuộc gọi nào, cực kỳ đơn giản và tiện lợi.

Khách sạn tình yêu

Khách sạn tình yêu dành cho các cặp đôi

3.8. Trang trí tiệc sinh nhật, valentine và ngày kỷ niệm

Không chỉ là một "sân chơi" với vô vàn điều mới lạ, kỳ thú cho các cặp tình nhân, khách sạn dành cho cặp đôi còn cung cấp dịch vụ trang trí tiệc sinh nhật, valentine và ngày kỷ niệm. Với thiết kế nến, hoa, bong bóng...tạo nên không gian cực kỳ lung linh và lãng mạn, kèm theo mùi hương tinh dầu tự nhiên, nhẹ nhàng kích thích đến từng giác quan, hứa hẹn cả hai sẽ là sự "khởi đầu" đầy ấn tượng và mãnh liệt. Thông tin thêm là khách sạn tình yêu Sài Gòn giá rẻ là địa chỉ nhiều cặp đôi chọn dịch vụ này.

khách sạn tình yêu

KS tình yêu nhận trang trí phòng dịp kỷ niệm

3.9. Bảo mật thông tin, riêng tư và kín đáo

Chắc hẳn chẳng ai muốn thông tin của mình bộ lộ, đặc biệt là đi nhà nghỉ phải không. Đến với khách sạn tình iu tại đây bạn có thể hoàn toàn yên tâm về điều này. Toàn bộ thông tin khách hàng sẽ được Hotel tình yêu này lưu giữ cẩn thận, đảm bảo không tiết lộ ra cho bên thứ 3.

Không gian Hotel cho cặp đôi này cực kỳ riêng tư và kín đáo, các cặp đôi có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không bị ai quấy rầy. Tuy nhiên theo các độc giả cho biết thì khách sạn tình yêu Sài Gòn giá rẻ như Pharaon hotel, Nghìn lẻ một đêm sẽ cung cấp thêm dịch vụ sang trọng, số điện thoại bảo mật độc đáo, hiện đại.

khách sạn tình yêu

4. Giá của hotel tình yêu là bao nhiêu?

So với khách sạn tình yêu Sài Gòn giá rẻ như: Hotel tình yêu Nghìn lẻ một đêm, A in hotel del luna, Pharaon hotel Cống Quỳnh hay Lồng đèn đỏ tại khu dân cư Trung Sơn thì  ở khách sạn tình yêu Hà Nội giá rẻ có mức giá khá dễ chịu. Hiện nay, trên thị trường có nhiều địa chỉ Hotel tình yêu khác nhau, mỗi nơi sẽ áp dụng bảng giá khách sạn tình yêu tham khảo riêng. Giá phòng hotel tình yêu khá đa dạng, dao động từ vài trăm đến vài triệu cho một đêm tùy thuộc vào nhiều yếu tố như:

  • Thời gian và thời điểm thuê phòng: Thông thường thuê khạch sạn tình yêu theo giờ có mức giá thấp hơn thuê nguyên đêm. Đồng thời, giá thuê phòng nghỉ vào cuối tuần hay dịp lễ cũng sẽ được các chủ khách sạn tăng lên đôi chút so với khách sạn tình yêu ở TPHCM.
  • Không gian và diện tích của phòng khách sạn: Diện tích rộng, không gian riêng tư thiết kế hiện đại càng chi tiết, nhiều trang thiết bị thì giá phòng nghỉ sẽ càng cao. Khác với khách sạn tình yêu ở Sài Gòn được thiết kế theo phong cách dựa vào view đẹp và có ghế tình nhân.
  • Tiêu chuẩn khách sạn tình yêu Hà Nội giá rẻ: Phòng nghỉ có mức tiêu chuẩn cao, chất lượng phục vụ hoàn hảo thì mức giá bạn phải bỏ ra cũng sẽ không rẻ. Và tuy theo kiến trúc được thiết kế theo phong cách tình yêu lãng mạn cho các cặp đôi của các khách sạn ở Sài Gòn giá rẻ.
  • Các dịch vụ đi kèm: Tất nhiên nếu bạn muốn trải nghiệm sự chuyên nghiệp, tiện lợi và nhanh chóng thì chắc chắn giá sẽ phải chi trả thêm khoản giá dịch vụ khi thuê phòng nghỉ. Như khách sạn tình yêu ở Sài Gòn giá rẻ có bồn tắm, không gian riêng tư, có ghế tình yêu.
  • Tiêu chuẩn phòng nghỉ, loại phòng nghỉ cũng là điểm quyết định đến bảng giá không chỉ với mô hình hotel tình nhân độc đáo mà hầu như toàn bộ các loại hình khách sạn tình yêu Sài Gòn khác như A in hotel del luna, Pharaon hotel Cống Quỳnh và Lồng đèn đỏ ở khu dân cư Trung Sơn đều không có.

ks tình yêu

Giá phòng KS Tình yêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Các khách sạn này luôn cung cấp bảng giá chi tiết đến khách hạn, bạn có thể dễ dàng tham khảo trên nhiều nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, cần có sự so sánh về giá và chất lượng của khách sạn để tìm được địa chỉ uy tín với mức giá phù hợp nhất cho cặp đôi. Quý khách đừng nên so sánh với khách sạn tình yêu Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh nhé.

Hệ thống khách sạn Mix Boutique có 4 chi nhánh tại Hà Nội gồm:

CS1: 186 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội

CS2: 256B Đặng Tiến Đông, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cs3: 20 Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Mọi thông tin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

KHÔNG GIAN PHÒNG NGHỈ

Riêng tư - Lãng mạn - Khác Biệt

Không gian dành cho một nửa yêu thương

TIN TỨC

THÔNG TIN KHÁCH SẠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH KHANH

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108646173

Ngày cấp: 13/03/2019.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố HN

CS1: 186 P. Hoàng Ngân, Trung Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội.

02432323307 Mixboutique.marketing@gmail.com https://mixhotel.vn/ DMCA.com Protection Status Mixhotel

THÔNG TIN HỖ TRỢ

GIỚI THIỆU PHÒNG LIÊN HỆ

FOLLOW ME

CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CHÍNH SÁCH ĐẶT TRẢ PHÒNG

Hộ Kinh Doanh Mix Boutique:

GPKD Số: 01E8034179

Địa điểm: Số 186 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: mixboutique.marketing@gmail.com

KẾT NỐI MIX BOUTIQUE

Copyright © 2020 mixhotel.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY